Scriptie schrijven: beschrijven van een empirisch onderzoek

Met een empirisch onderzoek worden gegevens vanuit de werkelijkheid verzameld. Deze gegevens kunnen verkregen zijn uit een experiment, test, vragenlijsten of interviews. Theorievorming is de tegenhanger van empirisch onderzoek. Een scriptie over een empirisch onderzoek bestaat uit de volgende hoofdstukken inleiding, methode, resultaten en (conclusie) discussie. Ook bevat de scriptie een samenvatting en een literatuurlijst. De empirische vraagstelling geeft richting aan het onderzoek.

Indeling van een empirisch onderzoek
De gangbare indeling van een verslag van een empirisch onderzoek is als volgt:

 • Inleiding
 • Methode
 • Resultaten
 • Conclusie en Discussie
 • Literatuur
 • Samenvatting

Op het einde van het verslag wordt een lijst met literatuur weergegeven waarnaar de tekst verwijst. De samenvatting staat op zichzelf en wordt meestal aan het begin van het verslag gegeven. De samenvatting moet los van het verslag gelezen kunnen worden. Elk onderdeel van een scriptie over een empirisch onderzoek wordt kort beschreven.

Inleiding van een scriptie schrijven
In de inleiding wordt de probleemstelling en doelstelling gegeven. De doelstelling hoeft echter niet expliciet gegeven worden. Gebruik in de inleiding een trechterstructuur: werk van algemeen naar specifiek. In de discussie wordt van specifiek naar algemeen gewerkt. Maak snel duidelijk wat de algemene probleemstelling is. Maak duidelijk waarom het probleem relevant is en waarom het een probleem is. Tracht vervolgens te trechteren naar één of meer vraagstellingen, geef hierbij echter wel een motivatie in de vorm van verwijzingen naar relevante literatuur. Naar de meest relevante literatuur verwijzen is voldoende. Binnen de beschrijving van een empirisch onderzoek geeft de empirische vraagstelling richting aan je onderzoek. Ook kan een hypothese (=concrete veronderstelling van de werkelijkheid van de werkelijkheid). Geef in de inleiding nog geen conclusie.

Adviezen voor het beschrijven van een empirisch onderzoek

 • Maak het probleem snel duidelijk.
 • Laat aan de hand van literatuur zien waarom het onderzoek zinvol is.
 • Gebruik de trechtervorm om naar vraagstellingen te gaan.
 • Laat duidelijk het verband met het probleem blijken.
 • Geef zeer kort de onderzoekmethode.
 • Geef aan wat de doelstelling is.
 • Schrijf zakelijk, beknopt en neutraal.

Methode van een scriptie schrijven
In het hoofdstuk Methode, wordt aangegeven wat de opzet en uitvoering van het onderzoek is. De methode moet bij het probleem en de vraagstelling(en) passen. Anderen moeten op basis van de methode het onderzoek opnieuw uit kunnen voeren.

Het hoofdstuk Methode kent een aantal paragrafen:

 • Proefpersonen, beschrijf hoe proefpersonen worden geselecteerd. Hoeveel proefpersonen nodig zijn.
 • Procedure, beschrijf de opzet van het onderzoek en/of testdagen. Hoe ziet het onderzoek er globaal en specifiek uit?
 • Welke technieken zijn er gebruikt? Zijn er nieuwe meetinstrumenten gebruikt?
 • Dataverzameling en –verwerking. Welke statistische technieken zijn er gebruikt?

Adviezen

 • Werk met tussenkopjes.
 • Informeer de lezer over deelnemers, materiaal en opzet (procedure) van het onderzoek.
 • Maak het “wat” en “hoe” duidelijk. Je methode moet reproduceerbaar zijn.
 • Wees beknopt.
 • Afwijkingen kunnen in een bijlage worden vermeld.

Resultaten van een scriptie schrijven
In de resultaten worden de (statistische bewerking van de) verkregen gegevens gegeven. Geef eerst de belangrijkste primaire resultaten weer. De resultaten moeten de conclusie rechtvaardigen. Houd dus geen informatie achter! Er kan gebruik worden gemaakt van tabellen en figuren. Tabellen en figuren moeten echter zeer duidelijk zijn en de tekst ondersteunen en NIET vervangen. Geef tabellen en figuren altijd een naam en nummer.

Adviezen

 • Geef eerst de belangrijkste resultaten.
 • Houd rekening met de conclusies.
 • Laat geen belangrijke resultaten achterwege!
 • Wees efficiënt.
 • Tabellen en figuren zijn hulpmiddelen om de tekst te verduidelijken.
 • Geef tabellen en figuren altijd een naam en nummer.

Conclusie en Discussie van een scriptie schrijven
In de discussie wordt de betekenis van de resultaten beschreven. Ook wordt in de discussie het antwoord op de empirische vraagstelling gegeven. In een discussie kan verwezen worden naar andere onderzoekers. Bevindingen van andere onderzoekers kunnen weerlegd of onderbouwd worden.

Adviezen

 • Maak belangrijke bevindingen duidelijk.
 • Interpreteer de bevindingen.
 • Verbind de bevindingen/conclusie met de probleemstelling.
 • Beschrijf implicaties.
 • Gebruik literatuur.

Literatuur
Deze paragraaf bevat alleen adviezen.

Adviezen

 • De literatuurlijst moet de bronnen weergeven waarnaar in de tekst wordt verwezen.
 • Er bestaan twee veel gebruikte methoden om te verwijzen: de APA-methode en de Vancouvermethode.

Samenvatting scriptie schrijven
De samenvatting geeft zeer kort verslag van het uitgevoerde onderzoek. Geef aldus zeer kort de methode, belangrijkste resultaten en conclusie(s) weer. De meeste wetenschappelijke tijdschriften stellen als eis 100 tot 150 woorden voor de samenvatting (in het Engels abstract). De afstudeerbegeleider kan milder zijn: een halve tot één pagina tekst.

Adviezen

 • De samenvatting moet los van de rest van het verslag te lezen zijn.
 • Wees zeer beknopt.
 • Geef in één zin kern van een hoofdstuk weer.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Leer sneller en beter te leren

10 studietips voor (aankomende) studenten

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

Scriptie: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Bronnen:

Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.