Category Archives: Ontslag

Wat is een ontslagvergoeding (gouden handdruk)?

Ontslagvergoeding wordt ook wel gouden handdruk of ontslagpremie genoemd. Bij een gouden handdruk ligt het initiatief tot ontslag bij de werkgever, terwijl het bij de ontslagpremie meer bij de werknemer ligt. De hoogte van de ontslagvergoeding is van een aantal factoren afhankelijk zoals bijvoorbeeld de leeftijd van de werknemer en de totale arbeidstijd.

Waarom een ontslagvergoeding?
Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding van de werkgever aan de werknemer die ontslagen wordt. Er kunnen verschillende redenen zijn om de werknemer te ontslaan. Een reorganisatie of herstructurering kunnen redenen zijn om een werknemer te ontslaan. De arbeidsovereenkomst wordt dan ontbonden. De arbeidsovereenkomst kan met tussenkomst van de kantonrechter, maar ook in onderling overleg ontbonden worden. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan een ontslagvergoeding tot gevolg hebben.

Wordt bij ontslag altijd een ontslagvergoeding uitgekeerd?
Het antwoord hierop is nee. In een aantal gevallen wordt geen ontslagvergoeding uitgekeerd. Deze redenen zijn:

 • Terecht ontslag op staande voet.
 • Faillissement van de werkgever.
 • Het aflopen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd.
 • Ontslag in de proeftijd.

Er zijn echter ook redenen die het recht op een ontslagvergoeding vergroten. Deze redenen zijn:

 • Wanneer de werknemer niets te verwijten valt. Hier ligt de bewijslast bij de werkgever. De werkgever moet bewijzen dat de werknemer verwijtbaar is.
 • Het initiatief tot beëindiging van het dienstverband ligt bij de werkgever. Wanneer de werknemer ontslag neemt, kan het recht op een ontslagvergoeding afnemen.
 • Arbeidsongeschiktheid en/of de werkgever heeft zich onvoldoende ingespannen voor de re-integratie leiden tot een hogere ontslagvergoeding.
 • Het aantal dienstjaren heeft direct invloed op de ontslagvergoeding.

Hoe hoog is de ontslagvergoeding (gouden handdruk)?
In de meeste gevallen wordt de kantonrechtersformule gebruikt om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen. Dat de kantonrechtersformule wordt gebruikt om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen betekent niet dat het ontslag een rechtszaak wordt. Meestal volgt ontslag na wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer.
De kantonrechtersformule wordt ook wel de ABC-formule genoemd. Elke letter in de formule staan voor een factor die de hoogte van de ontslagvergoeding bepaalt. De “A” staat voor het aantal dienstjaren en de factor waarmee ze meetellen in de ontslagvergoeding. Het aantal dienstjaren wordt gelijk gesteld aan het aantal maanden. Hieronder een korte uitleg:

 • De dienstjaren voor het 35ste levensjaar tellen voor een half mee. Zes dienstjaren voor het 35ste levensjaar betekent 3 maanden ontslagvergoeding.
 • De dienstjaren tussen het 35ste en 45ste levensjaar tellen voor 1 mee.
 • Dienstjaren tussen het 45ste en 55ste levensjaar tellen voor anderhalf mee.
 • De dienstjaren boven het 55ste levensjaar tellen voor 2 mee.

De “B” staat voor de bruto beloning vermeerderd met vaste toeslagen (lease-auto, zorgtoeslag,onkostenvergoeding etc…).
De “C” staat voor de correctiefactor. Hierin geeft de kantonrechter aan of het ontslag meer aan de werknemer of de werkgever te verwijten is. Bij een correctiefactor lager dan 1, is het ontslag meer aan de werknemer te verwijten. Bij een correctiefactor hoger dan 1, is het ontslag meer aan de werkgever te verwijten.

Hoe de ontslagvergoeding uit laten keren?
Directe netto-uitkering van de ontslagvergoeding
De ontslagvergoeding kan op verschillende manieren worden uitgekeerd. De gouden handdruk kan direct netto worden uitgekeerd. De verschuldigde belasting wordt dan al direct ingehouden.

Ontslagvergoeding uitkeren via een stamrechtverzekering
De ontslagvergoeding kan via een stamrechtverzekering worden uitgekeerd. Binnen deze constructie wordt de ontslagvergoeding bruto wordt overgemaakt naar een verzekeringsmaatschappij die de werknemer uit kiest. De werknemer bepaalt vervolgens wanneer periodiek moet worden uitgekeerd.

Ontslagvergoeding uitkeren via een stamrecht B.V.
De ontslagvergoeding kan via een stamrecht B.V. worden uitgekeerd. Deze constructie lijkt op de stamrechtverzekering. Binnen stamrecht B.V. beheert de werknemer echter zelf de ontslagvergoeding en niet de verzekeringsmaatschappij.

Sinds 1-1-2014 is de maximale ontslagvergoeding echter nog maar 75.000 euro. Ook wordt niet per dienstjaar 1 maand brutosalaris  uitgekeerd, maar een kwart brutomaandsalaris.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Maak je eigen geldmachine en wordt financieel onafhankelijk; stap 2 vermijd slechte investeringen

Bronnen:

nl.wikipedia.org
www.judex.nl
Winter, M. (2007), Gouden Handdruk 2007, Gouden Handdrukspecialist: Soest.
www.judex.nl/hoe-wordt-een-ontslagvergoeding-berekend
www.judex.nl/op-welke-manieren-kan-ik-mijn-ontslagvergoeding-laten-uitkeren_.htm

Hoe hoog ontslagvergoeding? Gouden handdruk berekenen

Bij ontslag wordt soms een ontslagvergoeding (gouden handdruk) uitgekeerd aan de werknemer. Wanneer er sprake is van een terecht ontslag op staande voet, faillissement van de werkgever, aflopen van het contract van bepaalde tijd en beëindiging van de proeftijd is er geen sprake van een ontslagvergoeding. Wanneer er wel sprake is van een ontslagvergoeding wordt vaak de kantonrechtersformule gebruikt.

Kantonrechtersformule bij de ontslagvergoeding
Bij berekening van de gouden handdruk wordt vaak de kantonrechtersformule gehanteerd. De kantonrechtersformule wordt ook wel de ABC-formule genoemd. Elke letter staat voor een bepaalde factor waarmee uiteindelijk de ontslagvergoeding wordt mee berekend. De “A” staat voor het aantal dienstjaren. De “B” staat voor brutomaandsalaris vermeerderd met vaste toeslagen. De “C” staat voor de correctiefactor en geeft aan in hoeverre de werkgever in zijn recht staat om een werknemer te ontslaan. Wanneer de formule wordt uitgeschreven:

 • (A) Aantal dienstjaren X (B) Brutomaandsalaris X (C) correctiefactor = ontslagvergoeding

Elke factor wordt in de volgende onderdelen van dit artikel kort beschreven.

A in ABC-formule voor het aantal dienstjaren
De “A” in de ABC-formule staat voor het aantal dienstjaren. De dienstjaren tellen echter niet allemaal even zwaar mee. De dienstjaren gemaakt voor het 35ste levensjaar tellen voor 0,5 mee. Het aantal dienstjaren gemaakt van 35ste tot en met het 45ste levensjaar tellen voor 1,0 mee. Het aantal dienstjaren gemaakt van het 45ste tot en met 55ste levensjaar tellen voor 1,5 mee en het aantal dienstjaren gemaakt na het 55ste levensjaar tellen voor 2 mee. Hier volgt een voorbeeld. Een werknemer heeft van zijn 22ste tot en met zijn 62ste bij dezelfde werkgever gewerkt en wordt ontslagen.

 • Het aantal dienstjaren voor zijn 35ste tellen voor 0,5 mee, dus 0,5 X 13 = 6,5
 • Het aantal dienstjaren tussen zijn 35ste en 45ste tellen voor 1,0 mee, dus 1,0 X 10 = 10
 • Het aantal dienstjaren tussen zijn 45ste en 55ste tellen voor 1,5 mee, dus 1,5 X 10 = 15
 • Het aantal dienstjaren vanaf zijn 55ste tellen voor 2,0 mee, dus 2,0 X 7 = 14

In totaal krijgt deze werknemer (6,5 + 10 + 15 + 14 =) 45,5 maanden.

B in ABC-formule voor het brutomaandsalaris vermeerderd met vaste toeslagen
De letter “B” in de ABC-formule staat voor het brutomaandsalaris vermeerderd met vaste toeslagen. Maar wat zijn nu precies vaste toeslagen? De vaste toeslagen die opgeteld mogen worden bij het brutomaandsalaris zijn:

 • Lease-auto
 • Zorgtoeslag
 • Pensioenpremies
 • Levensloop en spaarloon
 • Onkostenveroedingen

In enkele gevallen worden ook structurele bonussen bij het brutomaandsalaris opgeteld. Hier volgt weer een voorbeeld. We nemen weer de 62-jarige werkgever.
Het brutomaandsalaris van deze werknemer is 3000 euro; vaste onkostenvergoeding is 100 euro per maand en spaarloon is 51 euro. Totaal komt deze werknemer op 3151 euro. Wanneer we het aantal maanden vermenigvuldigen met het brutomaandsalaris vermeerderd met vaste toeslagen komen we op:
(45,5 maanden X 3151 euro =) 143.370,50 euro.

Sinds 1-1-2014 is de maximale ontslagvergoeding echter nog maar 75.000 euro. Ook wordt niet per dienstjaar 1 maand brutosalaris  uitgekeerd, maar een kwart brutomaandsalaris.

C in ABC-formule voor correctiefactor
De letter “C” in de ABC-formule staat voor de correctiefactor. In neutrale situaties is de correctiefactor vaak 1,0. Een neutrale situatie kan het noodgedwongen ontslaan van mensen zijn, doordat bepaalde afdelingen niet meer nodig zijn. Wanneer de beslissing voor het uitkeren van de ontslagvergoeding door een kantonrechter wordt beslist, kan de kantonrechter in de correctiefactor laten doorklinken wie schuld heeft aan het ontslag. De laagste correctiefactor is 0,5. De hoogste correctiefactor is 2,0. Hier volgt weer een voorbeeld. We nemen wederom de 62-jarige werknemer.
Stel de werknemer wordt buiten zijn schuld ontslagen en de kantonrechter stelt de correctiefactor op 1,5. We kunnen nu de letter “C” invullen in de formule. We vermenigvuldigen 143.370,50 met 1,5. Het totale bedrag komt op 215.055,75 euro.

Samengevat
De totale ontslagvergoeding wordt berekend op het totaal aantal dienstjaren het totale brutomaandsalaris vermeerderd met vaste toeslagen en de correctiefactor. De ontslagvergoeding kan op verschillende manieren worden uitgekeerd. Win professioneel advies in welke methode het meest geschikt is.

Sinds 1-1-2014 is de maximale ontslagvergoeding echter nog maar 75.000 euro. Ook wordt niet per dienstjaar 1 maand brutosalaris  uitgekeerd, maar een kwart brutomaandsalaris.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Maak je eigen geldmachine en wordt financieel onafhankelijk; stap 2 vermijd slechte investeringen

Bronnen:

www.judex.nl

Mogelijkheden om ontslagvergoeding (gouden handdruk) uit te laten keren

Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding van de werkgever aan de werknemer die ontslagen wordt. Er kunnen verschillende redenen zijn om een werknemer te ontslaan. Wanneer een werknemer op staande voet ontslagen wordt, wordt er geen gouden handdruk gegeven. De ontslagvergoeding wordt vaak met de kantonrechterformule (ABC-formule) berekend. Er zijn verschillende mogelijkheden om de ontslagvergoeding uit te laten keren.

De mogelijkheden om een ontslagvergoeding uit te laten keren zijn de ontslagvergoeding direct uit laten keren, de ontslagvergoeding uitgesteld uit te laten keren en het oprichten van een stamrecht B.V. Elk van deze mogelijkheden om de ontslagvergoeding uit te laten keren kent voordelen en nadelen. Elke mogelijkheid van het uitkeren van een ontslagvergoeding wordt beschreven. Ook de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden worden beschreven.

Ontslagvergoeding direct uit laten keren
Bij het direct uit laten keren van de ontslagvergoeding wordt de ontslagvergoeding direct op de bankrekening gestort. De belasting wordt direct van de ontslagvergoeding afgetrokken. Het tarief van de belastingdienst komt overeen met het tarief in box 1. Wel heeft de ontslagen werknemer direct de beschikking over de gouden handdruk.

Voordeel ontslagvergoeding direct uit laten keren

 • De ontslagen werknemer heeft direct de beschikking over het geld.
 • Met name interessant bij een ontslagvergoeding tot 20.000 euro.

Nadelen ontslagvergoeding direct uit laten keren

 • Het vermogen wat boven de vermogenrendementsheffing uitkomt, wordt door de belastingdienst belast met 1,2% rente.
 • Het uitgekeerde vermogen valt meestal in een hogere belastingschaal en er wordt dus relatief veel belasting betaald.
 • Het recht op hypotheekrente-aftrek vervalt.

Ontslagvergoeding uitgesteld uit laten keren; stamrecht
Bij het uitgesteld uit laten keren van de ontslagvergoeding wordt de ontslagvergoeding ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij (stamrecht). De verzekeringsmaatschappij geeft een bepaalde rente. De werknemer kan zelf voor zijn 65ste beslissen hoeveel geld hij periodiek uit willen laten. Deze periodieke uitkering kan het inkomen aanvullen, maar er kan ook gekozen worden om eerder te stoppen met werken, of het pensioen aanvullen.

Voordelen ontslagvergoeding uitgesteld uit laten keren

 • Er hoeft niet direct belasting uitgekeerd te worden.
 • Er wordt rente gekregen over de ontslagvergoeding.
 • Uitkeren vanaf het 65ste levensjaar geeft groot belastingvoordeel.
 • Recht op hypotheekrente-aftrek vervalt niet.

Nadelen ontslagvergoeding uitgesteld uit laten keren

 • De rente over de ontslagvergoeding is vaak lager, dan de rente over de hypotheek.
 • Minder zeggenschap over de ontslagvergoeding.

Ontslagvergoeding onderbrengen in een stamrecht B.V.
Een B.V. staat voor Besloten Vennootschap. Een stamrecht B.V. wordt door de ex-werknemer opgericht. Een stamrecht B.V. wordt door de ex-werknemer opgericht om het betalen van belasting uit te stellen en de verschuldigde belasting te beperken. Een stamrecht B.V geeft meer vrijheid dan het stamrecht onderbrengen bij een verzekeraar. Sinds 2010 bestaat er ook een variant waarin binnen het stamrecht B.V. gebruik kan worden gemaakt van banksparen.

Voordelen ontslagvergoeding in stamrecht B.V.

 • Het stamrecht is flexibel.
 • Niet direct belastingheffing verschuldigd.
 • Lagere belastingheffing verschuldigd.
 • Mogelijkheid om een eigen bedrijf op te kunnen richten.
 • Rente op hypotheekrente-aftrek blijft bestaan.
 • De hele bruto stamrecht kan gebruikt worden voor aflossing van de hypotheek.
 • Het gehele rendement over de ontslagvergoeding wordt uitgekeerd.

Nadelen ontslagvergoeding in stamrecht B.V.

 • Pas vanaf een ontslagvergoeding groter dan 70.000 euro fiscaal interessant.
 • Er zijn kosten verbonden aan de boekhouding van het stamrecht.
 • Er zijn kosten verbonden aan de oprichting van het stamrecht.
 • Veel regelwerk.

De ontslagvergoeding kan op verschillende manieren worden uitgekeerd. Welke manier het meest geschikt is, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Voorlichting en advisering is aan te bevelen bij oriëntatie op de verschillende mogelijkheden voor het uitkeren van de ontslagvergoeding.

Sinds 1-1-2014 is de maximale ontslagvergoeding echter nog maar 75.000 euro. Ook wordt niet per dienstjaar 1 maand brutosalaris  uitgekeerd, maar een kwart brutomaandsalaris.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Maak je eigen geldmachine en wordt financieel onafhankelijk; stap 2 vermijd slechte investeringen

Bronnen:

http://juridisch-platform.nl/ontslag/werknemer/financiele-gevolgen/opties-ontslagvergoeding/
http://www.homefinance.nl/goudenhanddruk/informatie/direct_uitkeren.asp
http://www.judex.nl/rechtsgebied/werk_%26_ontslag/ontslagvergoeding/artikelen/210/de-stamrechtverzekering-.htm
http://www.goudenhanddrukconsultancy.nl/Werknemer/VraagAntwoordGoudenHanddruk/Kanikmetmijngoudenhanddrukmijnhypotheek/tabid/67/Default.aspx